Wyszukaj:
Witaj, Gościu!
Wtorek, 29 września 2020
Imieniny: Gabriela, Michała, Rafała
4 °C Umiarkowanie

Baza firm i usług

Wyszukaj:

Włamywacz awaryjne otwieranie Bielsko-Biała

Adres:
Sternicza sklep przy bloku nr 12, 43-300 Bielsko-Biała

Strona internetowa: www.wlamywacz.pl
E-mail: adrian@wlamywacz.pl

Kontakt
telefoniczny:

tel.: 516659725
tel. kom.: 510666388
fax: --brak--

Opis:

Masz pro­blem z otwar­ciem swo­je­go sa­mo­cho­du? Za­trza­śnię­te lub zgu­bio­ne klu­cze? To wła­śnie dla Cie­bie świad­czy­my ca­ło­do­bo­wo usłu­gi awa­ryj­ne­go otwie­ra­nia sa­mo­cho­dów. Je­ste­śmy fir­mą któ­ra spe­cja­li­zu­ję się w tej bran­ży już od kil­ku­na­stu lat. Po­sia­da­my spe­cja­li­stycz­nie wy­po­sa­żo­ne po­jaz­dy w naj­bar­dziej pro­fe­sjo­nal­ne na­rzę­dzia. Na­si pra­cow­ni­cy rok w rok podno­szą swo­je kwa­li­fi­ka­cje na mię­dzy­na­ro­do­wych spo­tka­niach i bran­żo­wych szko­le­niach po­sia­da­jąc tym sa­mym wszel­kie po­zwo­le­nia Po­li­cji oraz ABW.. Pra­cu­je­my 24h/7 dni bez ogra­ni­cze­nia ki­lo­me­tro­we­go. Po­mo­że­my ci za­rów­no w przy­pad­kach aut star­szych, za­byt­ko­wych jak rów­nież naj­now­szych po­jaz­dach klas pre­mium ta­kich jak Le­xus, Mer­ce­des, Au­di, Bmw, Por­sche Ma­se­ra­ti, Te­sla, Ben­tley i in­ne. Do­dat­ko­wo otwie­ra­my rów­nież więk­szość po­jaz­dów cię­ża­ro­wych min Vol­wo, Daf, Re­nault i in­ne. Głów­nie sku­pia­my się by po­jaz­dy te otwie­rać ty­po­wo po­przez za­mek. Bez ja­kich­kol­wiek uszko­dzeń.
Usługi świadczone na terenie bielska-białej:
Otwieranie zatrzaśniętych samochodów i mieszkań.
Wyjmowanie złamanych kluczy z zamka drzwi lub stacyjki.
Dorabianie kluczy na podstawie zamka również kiedy wszystkie klucze zostały zgubione
W naszym asortymencie mamy posiadamy sprzedaż wkładek jak również oferujemy ich montaż u klienta.
Sklep internetowy
Dorabianie kluczy BielskoDorabianie kluczy Bielsko
Awaryjne otwieranie samochodówAwaryjne otwieranie samochodów
Awaryjne otwieranie mieszkańAwaryjne otwieranie mieszkań
Kodowanie immobiliserówKodowanie immobiliserów
Montaż, serwis i wymiana zamkówMontaż, serwis i wymiana zamków
Ser­wis drzwi an­tyw­ła­ma­nio­wych oraz na­pra­wy po wła­ma­nio­weSer­wis drzwi an­tyw­ła­ma­nio­wych oraz na­pra­wy po wła­ma­nio­we
Sys­te­my jed­ne­go klu­czaSys­te­my jed­ne­go klu­cza

Napisz do Włamywacz awaryjne otwieranie Bielsko-Biała:


Właściciel serwisu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych
w bazie firm i usług, ogłoszeniach oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.

Proszę czekać...