Wyszukaj:
Witaj, Gościu!
Niedziela, 7 czerwca 2020
Imieniny: Roberta, Wiesława
4 °C Umiarkowanie

Baza firm i usług

Wyszukaj:

Dorabianie kluczy Bielsko-Biała Centrum Zabezpieczeń

Adres:
Sternicza sklep przy bloku nr 12, 43-300 Bielsko-Biała

Strona internetowa: www.wlamywacz.pl
E-mail: adrian@wlamywacz.pl

Kontakt
telefoniczny:

tel.: 516659725
tel. kom.: 510666388
fax: --brak--

Opis:

Sprzedaż zamków i wkładek
Dorabianie kluczy
Kodowanie pilotów bramowych, szlabanowych i uniwersalnych.
W ofercie mamy nowe obudowy do kluczy

Dorabianie kluczy Bielsko

Do­ra­bia­nie klu­czy miesz­ka­nio­wych
Je­ste­śmy jed­nym z naj­le­piej wy­spe­cja­li­zo­wa­nych punk­tów do­ra­bia­nia klu­czy w Pol­sce. Po­sia­da­my wła­sne za­opa­trze­nie dzię­ki cze­mu je­ste­śmy w sta­nie do­ro­bić naj­bar­dziej nie­ty­po­we klu­cze. Te któ­rych nie po­sia­da­my z pew­no­ścią zo­sta­ną spro­wa­dzo­ne na in­dy­wi­du­al­ne za­po­trze­bo­wa­nie na­szych klien­tów. Dzię­ki wie­lu au­to­ry­za­cjom i szko­le­niom bez pro­ble­mu do­ro­bi­cie Pań­stwo u nas klu­cze ta­kich firm jak Lob, Ger­da, Wil­ka, Gam, Dier­re, Del­ta, Kmt, Ye­ti, Ja­nia, i wie­le in­nych. Po­za sa­mym do­ra­bia­niem ko­pii do­ra­bia­my rów­nież klu­cze na pod­sta­wie kart ko­do­wych oraz sa­mych zam­ków.

Do­ra­bia­nie klu­czy sa­mo­cho­do­wych
Po­za wy­so­ko wy­spe­cja­li­zo­wa­nym za­ple­czem ma­szy­no­wym po­sia­da­my urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne i ko­do­war­ki jed­nych z naj­lep­szych pro­du­cen­tów w eu­ro­pie. Ko­du­je­my więk­szość ma­rek do­stęp­nych na na­szym ryn­ku ta­kich jak Volk­swa­gen, Sko­da, Se­at, Ford, Opel, Fiat, Re­nault, Au­di i in­ne. W więk­szo­ści mo­de­li pro­ble­mu nie sta­no­wią rów­nież pi­lo­ty. Wy­ko­nu­je­my za­rów­no sa­me ko­pie klu­czy oraz kart jak rów­nież do­ra­bia­my wszyst­ko u klien­ta bez po­śred­nio pod po­jazd w któ­rym zo­sta­ły one zgu­bio­ne. Do­ty­czy to głów­nie ta­kich miej­sco­wo­ści jak Cie­szyn, Ży­wiec, Wa­do­wi­ce, Psz­czy­na, An­dry­chów, Sko­czów, Wi­sła , Ustroń, Zwar­doń, Bren­na, Cze­cho­wi­ce czy Kor­bie­lów. Po­sia­da­my opro­gra­mo­wa­nia dzię­ki któ­rym klu­cze do­ra­bia­ne są z ko­du. Po­zwa­la to by przy kil­ku let­nich po­jazdach od­two­rzyć fa­brycz­nie no­we wy­mia­ry. Te moż­li­wo­ści da­ją nam wszech­stron­ne moż­li­wo­ści by usłu­gi dla Pań­stwa by­ły wy­ko­na­ne na naj­wyż­szym po­zio­mie.

Ko­do­wa­nie bre­lo­ków zbli­że­nio­wych do do­mo­fo­nów oraz pi­lo­tów do bram
Od dłuż­sze­go już cza­su na na­szym ryn­ku a w szcze­gól­no­ści w więk­szych aglo­me­ra­cjach moż­na spo­tkać bre­lo­ki zbli­że­nio­we do do­mo­fo­nów. Po­za kon­wen­cjo­nal­ną wkład­ką na klucz drzwi otwie­ra się zbli­ża­jąc bre­lo­czek. Mi­ło jest nam po­in­for­mo­wać iż rów­nież ma­my mo­zli­wość ko­pio­wa­nia ta­kich bre­locz­ków. Po­nad 90% te­go ty­pu mo­de­li zro­bi­cie Pań­stwo na po­cze­ka­niu w na­szym skle­pie. Po­za sa­my­mi bre­lo­ka­mi po­sia­da­my rów­nież pi­lo­ty uni­wer­sal­ne do bram wjaz­do­wych i ga­ra­żo­wych oraz ory­gi­na­ły ta­kich firm jak np. Wi­śniow­ski. Część pi­lo­tów ko­pio­wa­na jest na miej­scu a do czę­ści za­łą­cza­my ory­gi­nal­ne in­struk­cje ko­do­wa­nia ich bez­po­śred­nio przy na­pę­dzie.

Dorabiamy klucze z immobilizerem Obsługuje między innymi takie marki pojazdów
- Acura
- Alfa Romeo
- Audi
- Bentley
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Fiat
- Ford
- FSO
- GM (w tym Opel i Holden)
- Honda
- Husqvarna
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Iveco
- Jaguar
- JCB
- Jeep
- Kia
- Kymco
- Lancia
- Land Rover
- Ldv
- Lexus
- Lincoln
- Makita
- Mazda
- Mercedes Benz
- Mercury
- Mini Cooper
- Mitsubishi
- Nissan
- Nysa
- Perouda
- Peugeot
- Plymouth
- Pontiac
- Porsche
- Proton
- Renault
- Romet
- Rover
- MG Rover
- Saab
- Samsung
- Saturn
- Seat
- Skoda
- Smart
- SSangyong
- Subaru
- Suzuki
- Syrena
- Toyota
- Warszawa
- VW
- Żuk

Napisz do Dorabianie kluczy Bielsko-Biała Centrum Zabezpieczeń:


Właściciel serwisu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych
w bazie firm i usług, ogłoszeniach oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.

Proszę czekać...